Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden OMB Academie

1. Algemeen

1.1. Begrippen
1.1.1. OMB Academie: het opleidingsinstituut dat lessen verzorgt op het gebied van ontspanning, massage en bewustwording.
1.1.2. Cursus(sen): een les, workshop, cursus of training waarbij kennis en vaardigheden van de OMB Academie worden overgedragen aan de deelnemer. Aan cursussen als in deze definitie bedoeld, is geen examen verbonden.
1.1.3. Opleiding: een in beginsel langer durende opleiding, zijnde een geheel aan lessen, waarbij kennis en vaardigheden van de OMB Academie worden overgedragen aan de deelnemer en waarbij al dan niet tevens tussentijds bedoelde kennis en vaardigheden bij de deelnemer worden getoetst. Indien de deelnemer bedoelde kennis en vaardigheden voldoende beheerst naar het oordeel van de OMB Academie, krijgt de deelnemer een diploma.
1.1.4. Deelnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die deelneemt aan een cursus of opleiding als hiervoor bedoeld.
1.1.5. Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht van een deelnemer enerzijds en de OMB Academie anderzijds betreffende het volgen van een cursus of opleiding. De deelnemer is de opdrachtgever en de OMB Academie is de opdrachtnemer.
1.2. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de OMB Academie en een deelnemer als hiervoor bedoeld.
1.3. Afspraken met medewerkers of door niet bij haar in dienst zijnde derden binden de OMB Academie niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door de OMB Academie zijn bevestigd.
1.4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één overeenkomst, behalve als dit schriftelijk door de OMB Academie wordt bevestigd.
1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Bovendien spannen de deelnemer en de OMB Academie zich naar behoren in om de nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die naar aard en strekking zo veel als mogelijk in lijn is met de nietige of vernietigde bepaling.

2. Aanmelding

2.1. De aanmelding voor een cursus kan uitsluitend via een aanmeldformulier op een website van de OMB Academie of schriftelijk per post of e-mail met een door de OMB Academie verstrekt aanmeldformulier. Aanmeldingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Indien na aanmelding blijkt dat een cursus of opleiding volgeboekt is, dan wordt het eventueel reeds betaalde bedrag geretourneerd of wordt er in overleg gekeken naar een andere oplossing.
2.2. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging van de aanmelding of een verzoek om nadere informatie indien de OMB Academie daartoe aanleiding ziet.
2.3. Na ontvangst van de informatie als bedoeld onder 2.2 beoordeelt de OMB Academie of zij voldoende informatie heeft om tot toelating over te gaan. Indien de deelnemer een handicap of andere eigenschappen heeft waardoor het volgen van een cursus of opleiding bemoeilijkt kan worden, maakt de deelnemer hiervan bij de aanmelding uit eigen beweging melding en zal er alvorens de overeenkomst wordt gesloten, een gesprek tussen de potentiële deelnemer en de OMB Academie plaatsvinden. Op basis daarvan beslist de OMB Academie of zij met de deelnemer de overeenkomst aangaat.
2.4. Uitsluitend voor deelname aan de opleiding wordt na de aanmelding een separate onderwijsovereenkomst naar de deelnemer gestuurd via de e-mail. Deze onderwijsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de OMB Academie de door de deelnemer ondertekende overeenkomst heeft ontvangen, met dien verstande dat de OMB Academie het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, cq. een beroep te doen op een ontbindende voorwaarde indien bij voorbeeld maar niet uitsluitend sprake is van: onvoldoende cursusplaatsen, ongeschiktheid van de deelnemer, onvoldoende aanmeldingen en/of indien de deelnemer niet tijdig betaalt.
2.5. De deelnemer is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens (e-mail, adres, telefoonnummer, bankrekening, enz.) direct via de e-mail aan de OMB Academie te melden.
2.6. De overeenkomst ter zake het volgen van een cursus komt tot stand door aanmelding door de deelnemer, met dien verstande dat de OMB Academie het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, cq. een beroep te doen op een ontbindende voorwaarde indien bij voorbeeld maar niet uitsluitend sprake is van: onvoldoende cursusplaatsen, ongeschiktheid van de deelnemer, onvoldoende aanmeldingen en/of indien de deelnemer niet tijdig betaalt.
2.7. Deelname aan workshops waarbij de deelnemer alleen betaalt voor de onkosten, kan maar één keer per persoon.
2.8. Eventuele kortingen hebben een maximale geldigheidsduur van een jaar nadat het recht op korting is gegeven, tenzij er bij het geven van de korting een andere geldigheidsduur is aangegeven. Kortingen kunnen niet gecombineerd worden, ook niet met cadeaubonnen.
2.9. Indien de betaling door de deelnemer vanuit het buitenland gedaan wordt en dit leidt tot bijkomende bankkosten voor de OMB Academie, dan vergoedt de deelnemer deze kosten aan de OMB Academie.
2.10. Prijzen op de websites van de OMB Academie zijn de actuele prijzen, worden vermeld in euro, zijn per persoon en vrijgesteld van BTW, tenzij anders aangegeven. Typ-, druk-, en zetfouten voorbehouden.
2.11. Door aanmelding bij de OMB Academie verklaart de deelnemer lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij/zij zelf volledige verantwoording draagt voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. De deelnemer zal de OMB Academie tijdig, in beginsel voorafgaand aan de cursus of opleiding en uit eigen beweging voldoende informeren over medicijngebruik en andere medische en/of psychische bijzonderheden.

3. Betaling en annulering

3.1. Na bevestiging van de aanmelding aan de deelnemer door de OMB Academie, is de deelnemer verplicht het verschuldigde lesgeld per bankrekening of contant te betalen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient het volledige lesgeld uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.
3.2. De deelnemer heeft een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf totstandkoming van de overeenkomst. Annulering van de aanmelding voor de cursus/opleiding binnen deze bedenktijd van 14 kalenderdagen, kan door het invullen en per e-mail versturen van het online op de website van de OMB Academie beschikbaar gestelde formulier of door kennisgeving per e-mail.
3.3. Indien een cursus binnen 14 dagen na aanmelding van start gaat, dan verklaart de deelnemer met zijn/haar aanmelding af te zien van het recht op aanspraak van deze bedenktijd van 14 kalenderdagen.
3.4. Annulering binnen de termijn als bedoeld in artikel 3.2 is kosteloos.
3.5. Annulering tot 28 kalenderdagen voor aanvang van de cursus/opleiding is kosteloos.
3.6. Alle prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, het eten en drinken tijdens de lessen, tenzij anders vermeld.
3.7. Uitsluitend voor de opleiding is het mogelijk het lesgeld in termijnen te betalen. Een regeling voor betaling in termijnen is uitsluitend van toepassing indien deze schriftelijk is overeengekomen. Indien een betalingstermijn niet of niet tijdig wordt voldaan, is de OMB Academie gerechtigd om het volledige resterende lesgeld ineens te incasseren, waarbij de incassokosten en eventuele overige kosten voor rekening van de deelnemer zijn.
3.8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de deelnemer de wettelijke rente verschuldigd vanaf de eerste dag van overschrijding.
3.9. Vanaf het moment dat de deelnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij/zij van verdere deelname aan de opleiding/cursus uitgesloten, onverminderd diens verplichting tot betaling.
3.10. De deelnemer is gehouden de OMB Academie altijd direct te informeren over zijn eventuele adreswijziging (huis- en/of e-mail adres). Het niet ontvangen van een aanmaning of sommatie als hiervoor bedoeld wegens adreswijziging kan de OMB Academie niet worden tegengeworpen.

4. Lesdatums, tijden en plaats

4.1. De OMB Academie bepaalt de plaats, datums en tijden waarop de lessen worden gegeven.
4.2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, overmacht of calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend slechte weersomstandigheden, ziekte van een trainer en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door de OMB Academie noodzakelijk zijn, behoudt de OMB Academie zich het recht voor de les te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren, zonder hiermee schadeplichtig te worden. De OMB Academie zal zich inspannen om een geannuleerde les op een ander moment en/of op een andere locatie alsnog te geven.
4.3. Indien de deelnemer verhinderd is, bestaat geen recht op enige restitutie van lesgeld en/of het alsnog laten volgen van een les.
4.4. De OMB Academie heeft het recht binnen een redelijke termijn de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een cursus of opleiding te wijzigen. Als OMB Academie tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevraagd de opleiding onder de gewijzigde voorwaarden te volgen, kan OMB Academie besluiten tot (al dan niet gedeeltelijke) terugbetaling van het voor de opleiding overeengekomen bedrag.
4.5. Het certificaat van deelname wordt alleen aan de deelnemer uitgereikt, na het volgen van de volledige cursus. Bij een workshop wordt geen certificaat uitgereikt. Het diploma wordt uitgereikt na het afronden van de gehele opleiding en het succesvol afleggen van het eindexamen.

5. Annulering door de deelnemer

Nadat een aanmelding definitief is, kan de deelnemer alleen schriftelijk of via de e-mail annuleren, waarbij de volgende voorwaarden gelden:
5.1. Bij annulering tussen 28 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de (eerste) les blijft 50% van het lesgeld verschuldigd.
5.2. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de (eerste) les, blijft de deelnemer het lesgeld volledig verschuldigd.
5.3. Bij workshops waarbij de deelnemer alleen betaalt voor de onkosten, is restitutie van het betaalde bedrag of een ander kosteloos de plek van de deelnemer laten innemen, niet mogelijk.
5.4. De annuleringstermijnen nemen een aanvang op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
5.5. Bij tussentijdse beëindiging van de les(sen) door de deelnemer vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Eventuele openstaande termijnen dienen alsnog betaald te worden.
5.6. Indien de OMB Academie overgaat tot restitutie, zal dit binnen 7 werkdagen geschieden.

6. Eigendomsrechten en geheimhouding

6.1. De aan de OMB Academie verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met de OMB Academie, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van de OMB Academie bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan de OMB Academie worden gemeld. De OMB Academie gaat vertrouwelijk om met adresgegevens en persoonlijke informatie van deelnemer.
6.2. Alle door de OMB Academie verstrekte materialen zoals: handleidingen, beeld- en geluidsopnamen, online-lessen, rapporten, ontwerpen en tekeningen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer van de lessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de OMB Academie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gegeven.
6.3. Het is voor de deelnemer niet toegestaan om tijdens de lessen beeld- en geluidsopnames te maken.
6.4. De deelnemer en de OMB Academie verplichten zich om alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie, ook die tijdens de lessen worden uitgewisseld, over deelnemers, trainers, assistenten en/of andere aanwezigen bij de lessen, strikt geheim te houden.
6.5. De geheimhoudingsplicht geldt zowel gedurende de cursus/opleiding alsook na het afloop/beëindigen daarvan.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De deelnemer is en blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor (schade als gevolg van) zijn/haar eigen handelen of nalaten.
7.2. Alle door de deelnemer veroorzaakte schade zal aan de betreffende derde of aan de OMB Academie worden vergoed.
7.3. De OMB Academie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens lestijd of in verband met de werkzaamheden, zowel direct als indirect, behoudens voor zover sprake is van grove schuld of opzet. De deelnemer vrijwaart de OMB Academie uitdrukkelijk voor iedere vordering tot schadevergoeding door de deelnemer of door c.q. vanwege derden.
7.4. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van de OMB Academie, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
7.5. De OMB Academie is niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de cursus/opleiding, het door de OMB Academie gebruikte lesmateriaal en/of het onderling oefenen met een andere deelnemer voor, na of tijdens de lessen.
7.6. De OMB Academie is niet aansprakelijk voor klachten cq. schade ontstaan doordat de deelnemer geen melding heeft gemaakt van mogelijk relevante informatie over zijn geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid.
7.7. De OMB Academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke nadelige gevolgen dan ook voortvloeiende uit het gebruik van artikelen en materialen die door de OMB Academie worden gebruikt, verkocht of verhuurd. Voor garantie en leveringsvoorwaarden verwijst de OMB Academie naar de garantiebepalingen en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en/of importeur van de geleverde artikelen.
7.8. Eventuele aanspraken dienen binnen één maand nadat de schade bekend is in rechte te zijn ingesteld.
7.9. De OMB Academie is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

8. Huisregels

8.1. De deelnemer is verplicht tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de les(sen) en andere activiteiten in het kader van de lessen.
8.2. De deelnemer is verplicht de voor de les(sen) benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door de OMB Academie ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben. Hierover wordt de deelnemer ruim voor aanvang geïnformeerd.
8.3. De deelnemer verplicht zich alle hygiëne voorschriften in acht te nemen, zich gedurende de lessen correct te gedragen en andere deelnemers niet te hinderen.
8.4. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de deelnemer, onder opgave van reden, (indien mogelijk ruim) voor aanvang van de les, hiervan kennis te geven aan de OMB Academie.
8.5. Bij de OMB Academie geldt een rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.
8.6. Het gebruik van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen voor of tijdens de lessen is niet toegestaan.
8.7. Tijdens de praktijklessen worden alle handelingen in beginsel op mede deelnemers aangeleerd.
8.8. De deelnemer dient de werkplek schoon, netjes en verzorgd achter te laten.
8.9. Indien naar het oordeel van de OMB Academie, cq. de aan haar verbonden trainers en/of assistenten, de deelnemer zich schuldig maakt aan wanbetaling en/of wangedrag, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ordeverstoring, intimidatie en/of schending van de huisregels of schoolbelangen, is de OMB Academie gerechtigd, naar haar keuze, de deelnemer voor een door haar te bepalen duur te schorsen en de deelnemer de toegang tot het opleidingscentrum te ontzeggen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding heeft de OMB Academie het recht vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen. De OMB Academie gaat niet over tot gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld en eventueel nog niet voldaan lesgeld dient de deelnemer volledig te voldoen.

9. Klachten/geschillen

9.1. Indien de deelnemer klachten heeft over de kwaliteit van de lessen en/of meent dat de OMB Academie de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt, dient dit schriftelijk te worden aangegeven. De deelnemer kan gebruik maken van de klachtenprocedure die openbaar op de website van de OMB Academie is vermeld. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van zijn/haar betalingsverplichting of enige andere verplichting.
9.2. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de OMB Academie en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Met uitsluiting van andere rechtbanken is de rechtbank Den Haag in eerste aanleg bevoegd.